Willkommen

Crossing language
barriers.

สาขาเซ็นทรัลฯ รัตนาธิเบศร์

ชั้น 3 โซนการศึกษา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

โทร : 074 892 050-1
แฟกซ์ : 074 892 052
Email : hatyai@www.inlinguabangkok.com

สาขาเซ็นทรัลฯ รัตนาธิเบศร์

ชั้น 3 โซนการศึกษา เซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์
562, 566 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02 969 9700-2
แฟกซ์. 02 696 9703
E-mail : rattanathibet@www.inlinguabangkok.com