บริการจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างๆ
เพื่อองค์กร

จัดอบรมสำหรับองค์กร บริการจัดสัมมนาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ในและนอกสถานที่

ภาพรวมองค์กร

เพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ เมื่อพนักงานของท่านมีความมั่นใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้มากขึ้น องค์กรของท่านก็จะมีประสิทธิภาพและเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย วิธีที่จะพัฒนาให้บุคลากรของท่านสามารถสื่อสารกับลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกภายในองค์กรของท่านได้อย่างมีศักยภาพนั้น ถือเป็นเป้าหมายหลักในทุกหลักสูตรการสอนของ“อิน ลิง กัว” จากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมถึงบุคคลากรต่างๆ ของเราตั้งแต่ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม นักพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิของเรา เราสามารถช่วยท่านวางแผนและออกแบบหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกธุรกิจที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

แผนกฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรและพนักงานบริษัทของ “อิน ลิง กัว” เป็นสถาบันภาษาชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา และการจัดฝึกอบรมทางด้านภาษาต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานไปยังหน่วยงาน และองค์กรของท่าน ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย “อิน ลิง กัว” เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เรามีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านภาษาซึ่งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากหลายองค์กรในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตั้งแต่ธุรกิจเอกชนขนาดเล็กไปจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่จากต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพจนถึงองค์กรธุรกิจต่างๆ ในระดับภูมิภาค

มาตรฐานการให้บริการ

เนื่องจาก “อิน ลิง กัว” มีแหล่งข้อมูลทางการศึกษาหลากหลายในการพัฒนาและเตรียมการสอน อีกทั้งยังมีทีมพัฒนาหลักสูตร ทีมให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ และอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ จึงทำให้เราสามารถนำเสนอ และพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรของท่านได้อีกด้วย เราสามารถจัดทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของเราเพื่อสอนให้ตรงกับพื้นฐานของพนักงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่ฝ่ายช่างเทคนิค พนักงานทั่วไป จนถึงหลักสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ดูหลักสูตรของเรา) (ดูหลักสูตรการสัมมนา)