หลักสูตรการเตรียมสอบ


หลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบนี้ มุ้งเน้นให้ผู้เรียนเตรยมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า หรือการสอบเพื่อวัดผลตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น TOEL, TOEIC, IELTS, SAT และ GMAT และด้วยการดูแสเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ “อิน ลิง กัว” ประสบความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง