สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาความชำนาญทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมุ่งเน้นด้านการสื่อสารและการใช้ศัพท์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมทักษะภาษาเชิงธุรกิจและพัฒนานำไปใช้สื่อสารในงานแวดวง ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานชาวต่าง ชาติอีกด้วย

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเรื่องการออกเสียง หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ต่างๆ ทั้งจากบทเรียน และกิจกรรมบทบาทสมมติที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ทำงานจริง เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ในชั้นเรียนระดับสูงจะมีการเพิ่มเนื้อหาทางภาษาหรือศัพท์เฉพาะด้าน เช่น การบริหาร การตลาด การขาย หรืองานเฉพาะด้านอื่นๆ อีกด้วย

Overview of Levels and Tests

The inlingua levels compared to international standards and levels used by academic institutions.

inlingua Level Description
Advanced Students are able to communicate with only minor errors in vacabulary and structure after studying speculative, argumentative, descriptive and narrative language.
Upper Intermediate Students learn to use complex sentence forms and practice a wide range of modifiers and connectives to convey mood and tone, By the end of this level students are able to communicate clearly and effectively on a wide range of social and business topics.
Intermediate students begin to be able to use complex sentence forms and modifiers and start to present speculation and extended argument. Conversations become longer and more complex.
Pre-intermediate Students learn question forms to elicit information and concentrate on correct stuctural formation of longer sentences. By the end of this stage students are able to engage in short conversations on most general topics.
Elementary Students learn to form and answer simple questions and respond to simple statements. Work is continued on pronunciation and infonation. On completion of this stage students have good control of short basic sentence forms and are able to link sentences.
Starter Students learn basic vocabulary, structures and communication skills to enable them to begin to construct simple sentences. The students also work on pronounciation and intonation to build a base for success at higher levels.