หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ทักษะเพิ่มขึ้นโดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และยังเน้นการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ในเชิงธุรกิจเป็นการช่วยเสริมและพัฒนาทักษะภาษาทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในหลักสูตรนักเรียนยังได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น การสนทนาสื่อสาร หลักไวยากรณ์ การอ่านออกเสียง และคำศัพท์ต่างๆในเชิงธุรกิจ และกิจกรรมบทบาทสมมุติที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ทำงานจริง เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง และการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น เราใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจต่างๆ

เมื่อเรามีความรู้ความสามารถเข้าใจทักษะมากกว่าจึงทำให้เราได้เปรียบมากกว่าด้วยเช่นกัน

สถาบันสอนภาษา อิน ลัง กัว มุ่งเน้นให้นักเรียน มีประสิทธิภาพในด้านภาษามากที่สุด และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หลายคนจึงเลือกมาเรียนรู้ที่สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว

Overview of Levels and Tests

The inlingua levels compared to international standards and levels used by academic institutions.

inlingua Level Description
Advanced Students are able to communicate with only minor errors in vacabulary and structure after studying speculative, argumentative, descriptive and narrative language.
Upper Intermediate Students learn to use complex sentence forms and practice a wide range of modifiers and connectives to convey mood and tone, By the end of this level students are able to communicate clearly and effectively on a wide range of social and business topics.
Intermediate students begin to be able to use complex sentence forms and modifiers and start to present speculation and extended argument. Conversations become longer and more complex.
Pre-intermediate Students learn question forms to elicit information and concentrate on correct stuctural formation of longer sentences. By the end of this stage students are able to engage in short conversations on most general topics.
Elementary Students learn to form and answer simple questions and respond to simple statements. Work is continued on pronunciation and infonation. On completion of this stage students have good control of short basic sentence forms and are able to link sentences.
Starter Students learn basic vocabulary, structures and communication skills to enable them to begin to construct simple sentences. The students also work on pronounciation and intonation to build a base for success at higher levels.