ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย


ต้อนรับการปิดภาคเรียนให้เป็นระบบสากลตามประเทศอาเซียน (AEC) “อิน ลิง กัว” จึงได้เปิดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้ในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคย และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร การใช้ภาษา รวมทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน