หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

“อิน ลิง กัว”

ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานเป็นกันเอง โดยจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ 6 – 10 คน และแบ่งหลักสูตรออกเป็นระดับต่างๆ ในหนึ่งระดับ แบ่งเป็น 3 – 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 36 คาบเรียน โดยบรรจุ 4หลักสูตรใน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Kindergarten Level (4 – 6 years old)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อใช้ในการปูพื้นฐานสำหรับการฟัง พูด อ่าน และเขียน บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน พร้อมทั้งจะได้เรียนทักษะในการออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงสำนวนภาษาอย่างง่ายๆ โดยวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมเกม, เพลงภาษาอังกฤษ และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนภาษาอังกฤษ

Junior Level (7 – 11 years old)

นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการเสริมทักษะความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆ และการใช้ไวยากรณ์อย่างง่าย พร้อมทั้งฝึกการสนทนาจากกิจกรรมในชั้นเรียน และจากสถานการณ์จำลองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป

Teenager Level (12 – 16 years old)

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ทั้งคำศัพท์ การสนทนา และไวยากรณ์ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยสร้างประสบการณ์ และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านสถานการณ์จำลอง เสริมทักษะการฟังและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

Holiday Program

นอกจากหลักสูตรปกติในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ แล้ว “อิน ลิง กัว” ยังได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลางโปรแกรมพิเศษในช่วงปิดเทอม ที่เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางเพิ่มเติม เสริมทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยจัดหลักสูตรที่มีความแตกต่างกันตามกลุ่มอายุของนักเรียน และมีเนื้อหาที่สอดแทร