หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

“อิน ลิง กัว”

ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานเป็นกันเอง โดยจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ 6 – 10 คน และแบ่งหลักสูตรออกเป็นระดับต่างๆ ในหนึ่งระดับ แบ่งเป็น 3 – 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 36 คาบเรียน โดยบรรจุ 4หลักสูตรใน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Kindergarten Level (4 – 6 years old)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อใช้ในการปูพื้นฐานสำหรับการฟัง พูด อ่าน และเขียน บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน พร้อมทั้งจะได้เรียนทักษะในการออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงสำนวนภาษาอย่างง่ายๆ โดยวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมเกม, เพลงภาษาอังกฤษ และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนภาษาอังกฤษ

Junior Level (7 – 11 years old)

นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการเสริมทักษะความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆ และการใช้ไวยากรณ์อย่างง่าย พร้อมทั้งฝึกการสนทนาจากกิจกรรมในชั้นเรียน และจากสถานการณ์จำลองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป