หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และมั่นใจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งนอกจากการเรียนในบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะการออกเสียงที่ถูกต้อง และฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังและจับใจความ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมเสมือนจริง เช่น การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอทั่วไป การนัดหมาย หรือการพบปะสังสรรค์ต่างๆ

โดยการใช้หลักสูตรทางภาษา คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แต่จะเน้นการสื่อสารให้ได้ผลประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้นักเรียนทุกคนยังสามารถโต้ตอบ สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และเรายังจะสอดแทรกเนื้อหาให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ ตื่นเต้นในการเรียนรู้ ทำให้ท่องจำบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นด้วย

จากหลักสูตรที่บุคลากรเจ้าของภาษาได้จัดทำขึ้นนั้นได้เน้นเฉพาะบทเรียนที่ นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยการสื่อสารต่างๆในชีวิตประจำวัน

 

Overview of Levels and Tests

The inlingua levels compared to international standards and levels used by academic institutions.

inlingua Level Description
Advanced students are able to communicate with only minor errors in vocabulary and structure after studying the speculative, argumentative, descriptive and narrative language.
Upper Intermediate Students learn to use complex sentence forms and practice a wide range of modifiers and connectives to convey mood and tone, By the end of this level, students are able to communicate clearly and effectively on a wide range of social and business topics.
Intermediate students begin to be able to use complex sentence forms and modifiers and start to present speculation and extended argument. Conversations become longer and more complex.
Pre-intermediate Students learn question forms to elicit information and concentrate on the correct structural formation of longer sentences. By the end of this stage, students are able to engage in short conversations on most general topics.
Elementary Students learn to form and answer simple questions and respond to simple statements. Work is continued on pronunciation and intonation. On completion of this stage, students have good control of short basic sentence forms and are able to link sentences.
Starter Students learn basic vocabulary, structures, and communication skills to enable them to begin to construct simple sentences. The students also work on pronunciation and intonation to build a base for success at higher levels.