หลักสูตรการเขียน


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเขียน ในด้านโครงสร้างไวยากรณ์ องค์ประกอบคำ วลี รูปแบบประโยค และวิธีการเขียนในเชิงวิชาการหรือแบบเป็นทางการได้อย่างถูกต้องและสละสลวย

  • หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ พัฒนาทักษะในด้านการเขียนเชิงธุรกิจทั่วไป เช่น การเขียนจดหมายรูปแบบต่างๆ การเขียนประวัติการทำงาน รายงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกต่างๆ เป็นต้น
  • หลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาความชำนาญในการเขียนเรียงความ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการ