หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและธุรกิจ ทางเรามุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนทั้งเชิงวิชาการและเชิงอิเล็คทรอนิค เช่นการเขียนอีเมลล์ การบันทึกหรือการเขียนรายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังให้ผู้เรียนได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับการเขียนคำศัพท์ในเชิงธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษยังจำเป็นมากต่อการติดต่อทำธุรกิจระหว่างคู่ค้าหรือต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงต้องเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากที่สุดและทางสถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว เน้นและเห็นความสำคัญของผู้เรียน ได้สอนเน้นในการเขียนหลักไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ องค์ประกอบหลักภาษา วลี รูปประโยค และการเขียนเชิงวิชาการและเป็นทางการ และทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำธุรกิจมากขึ้น จากการเรียนรู้ที่สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว เพราะเรามีการเรียนการสอนเปรียบเสมือนจริงก่อนที่ผู้เรียนจะนำไปใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวัน ท่านสามรถติดต่อสอบถาม สาขา อิน ลิง กัว ใกล้บ้านท่านได้ทุกเวลา ทางเรายินดีให้คำแนะนำ