วิธีการเรียนการสอน

inlingua

วิธีการเรียนการสอน

ด้วยประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง “อิน ลิง กัว” จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทางด้านการใช้ภาษามากที่สุด “The inlingua Method” คือ รูปแบบการสอนที่เน้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการสื่อสาร นั่นคือการเน้นทักษะทางด้าน “การพูด” ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านการพูดเป็นลำดับแรก แล้วจึงเชื่อมโยงไปสู่ทักษะด้านการอ่าน การฟัง และการเขียน

ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การฝึกฝนทักษะเหล่านี้ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่การนำเสนอ การฝึกปฎิบัติ และการแสดงผลงาน โดยสอดแทรกเทคนิคและกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ โดยกระบวนการฝึกฝนทักษะทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะจัดแบ่งออกตามอัตราส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความหลากหลายของหัวข้อ คำคัพท์ หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์

ระดับเวลาของขั้นตอนการเรียน