Blue Background

วิธีการเรียนการสอน

inlingua

วิธีการเรียนการสอน

ด้วยประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง อิน ลิง กัว จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทางด้านการใช้ภาษามากที่สุด คือ รูปแบบการสอนที่เน้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการสื่อสาร นั่นคือการเน้นทักษะทางด้าน การพูด ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านการพูดเป็นลำดับแรก แล้วจึงเชื่อมโยงไปสู่ทักษะด้านการอ่าน การฟัง และการเขียน

หลักสูตรการเรียนรู้ ที่สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว มีระดับหลักสูตรดังนี้

  • หลักสูตรระดับเริ่มต้น การนำเสนอ
  • หลักสูตรระดับการปฏิบัติ สื่อกลาง
  • หลักสูตรระดับกลางถึงสูง แสดงผลงาน

ทั้งหมดของหลักสูตรที่สถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว ที่ได้ออกแบบนั้น เพื่อนักเรียนทุกคนสามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความสามารถของผู้เรียน โดยวัดจากการสอบ หรือประเมินผล ความรู้ความสามารถทางภาษา หรือใครอยากจะเริ่มต้นระดับแรก เพื่อปูพื้นฐานของภาษา ก็ย่อมได้เช่นกัน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับทักษะและระดับภาษาของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และหลักสูตรของ อิน ลิง กัว ยังรองรับสำหรับ นักเรียนที่อยากเฉพาะเจาะจง หรือ ใช้เพื่อการสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกด้วย หรือนักธุรกิจ การทำธุรกิจ ก็จะมีหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับคำศัพท์ ประโยค การพูดเกี่ยวกับหลักภาษาในการเจรจาเรื่องธุรกิจโดยตรง

ทางเรายังมีทริค และเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียน สนุกและตื่นเต้นในการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้กับสถาบันสอนภาษา อิน ลิง กัว ที่นักเรียนได้ผ่านการทดสอบหรือประเมินทักษะต่างๆในหลักสูตรของ อินลิง กัว นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับเวลาของขั้นตอนการเรียน